+38 (098) 860-88-85

Курсова робота - більше не ваша турбота!


Поиск


Курсова Номер работы: 7


ЗМІСТ

Стор.

ВСТУП ………………………………………………………………………………….3

РОЗДІЛ 1. Суть та значення позову в адміністративному процесуальному праві ..5 

1.1 Поняття та функції позову ………………………………………………………...5 
1.2 Співвідношення понять «позов» і «позовна заява» ……………………………10

РОЗДІЛ 2. Елементи адміністративного позову ……………………………………12 
2.1 Предмет та підстава позову ……………………………………………………...12 
2.2 Зміст позову ………………………………………………………………………15

РОЗДІЛ 3. Види позовів в адміністративному судочинстві ……………………….18 

ВИСНОВОК …………………………………………………………………………..24 
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ ……………………….26

Цена:150 грн

Курсова Номер работы: 4


Метою даної роботи є аналіз категорії пом'якшуючих та обтяжуючих обставин, виявлення їх правової природи, визначення впливу на призначення покарання. Досягнення цієї мети забезпечується вирішенням наступних завдань:
 - Виявлення сутності та правової природи пом'якшуючих та обтяжуючих обставин;
 - Визначення поняття пом'якшуючих та обтяжуючих обставин;
 - Виявленням співвідношення спеціальних обставин - ознак з пом'якшуючими і обтяжуючими обставинами;
 Об'єкт і предмет дослідження. Об'єктом даної роботи є категорія пом'якшуючих та обтяжуючих обставин у кримінальному праві.
 Предмет дослідження - норми кримінального права, що регламентують порядок обліку пом'якшуючих та обтяжуючих обставин при призначенні покарання.

Цена:200 грн

Курсова Номер работы: 5


список использованных источников - 25 

Цена:150 грн

Курсова Номер работы: 1


кратко 2

Цена:150 грн

Курсова Номер работы: 11


Курсова робота Держава в політичній системі суспільства

ЗМІСТ

ВСТУП ………………………………………………………………………………3

РОЗДІЛ 1. ЗМІСТ І СПІВВІДНОШЕННЯ ПОНЯТЬ “ВЛАДА”, “ПОЛІТИЧНА ВЛАДА”, “ДЕРЖАВНА ВЛАДА”……………………………..3
1.1. Поняття “влада”, “політична влада”, “державна влада”, їх зміст і співвідношення ……………………………………………………………………...5
1.2. Соціальна влада та її різновиди ………………………………………………..7
1.3. Поняття суспільства та його структура. Поняття та ознаки громадянського суспільства …………………………………………………………………………..8
Висновки до розділу 1 ……………………………………………………………..13

РОЗДІЛ 2. ПОЛІТИЧНА СИСТЕМА СУСПІЛЬСТВА ……………………..15
2.1. Поняття політичної системи суспільства ……………………………………15
2.2. Особливості суб‘єктів політичної системи суспільства в умовах різноманітних суспільно-економічних формацій ………………………………..17
Висновки до розділу 2 ……………………………………………………………..21

РОЗДІЛ 3. ОСОБЛИВОСТІ ПОЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ …………………………………………………………………………...22
3.1. Місце і роль держави у політичній системі суспільства …………………...22
3.2. Форми взаємодії держави з іншими суб’єктами політичної системи суспільства …………………………………………………………………………23
3.3. Майбутнє політичної системи України ……………………………………...25
Висновки до розділу 3 ……………………………………………………………..28

ВИСНОВКИ ……………………………………………………………………….29
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ………………………………………31

Цена:150 грн

Курсова Номер работы: 12


Курсова робота Державна влада

ЗМІСТ

ВСТУП ………………………………………………………………………………3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ………………………………………………………………………………5
1.1. Історичні витоки виникнення та розвитку державної влади ………………...5
1.2. Поняття державної влади. Особливості співвідношення державної та політичної влади …………………………………………………………………….9
Висновки до розділу 1 ……………………………………………………………..11

РОЗДІЛ 2. СИСТЕМА ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ ……13
2.1. Поняття системи та особливості її функціонування в Україні …………….13
2.2. Президент України як глава держави ………………………………………..18
2.3. Законодавча влада …………………………………………………………….20
2.4. Виконавча влада ………………………………………………………………21
2.5. Судова влада …………………………………………………………………..23
Висновки до розділу 2 ……………………………………………………………..26

ВИСНОВКИ ……………………………………………………………………….28
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ………………………………………31

Цена:200 грн

Курсова Номер работы: 22


В Україні безпритульність безліч разів змінювалась як кількісно, так і якісно. Було витрачено багато сил та засобів, однак частіше всього підхід до вирішення проблеми був направлений на усунення наслідків, але не причин.
З самого початку відсутність чіткої державної системи і підтримки громадських починань, негнучкість встановлених інститутів при зміні ситуації, постійні затримки із прийняттям рішень, а також поглиблююча криза сім'ї так і дозволили вирішити проблему безпритульності. Не зумівши подолати негативні наслідки внутрішньої соціальної та сімейної політики, держава знаходить вихід в усуненні безпритульних дітей з найбільш помітних місць.
Профілактика дитячої безпритульності представляє собою доволі складну задачу, вирішення якої у багатьох аспектах залежить від поставлених цілей і обраних засобів їх реалізації. Світова і вітчизняна практика свідчать про існування різних підходів відносно вирішення проблеми безпритульності неповнолітніх.

Цена:120 грн

Курсова Номер работы: 23


Актуальність теми. Після проголошення незалежності України в 1991 р. перед молодою державою постало кілька надзвичайно складних завдань, ключовими з яких були демократизація політичної системи та формування єдиної політичної нації. Універсальним інструментом для їх вирішення по праву вважають вільні вибори: не лише в значенні чітко регламентованої формальної сукупності електоральних процедур, а як механізм представницької демократії та трансформації думки більшості громадян у реальні політичні дії. Розвиваючись у рамках політичної культури, електоральна культура формується з початком переходу від тоталітаризму до демократії в перебігу проведення перших вільних виборів. На пострадянському просторі ці процеси, а разом з ними й регулярне вивчення виборчої проблематики, розпочато з кінця 80-х рр. XX століття. У зв'язку з цим у соціально-гуманітарному знанні виникає протиріччя: з одного боку, накопичено чималий евристичний потенціал дослідження політичної культури у суспільствах різного типа, з іншого – результати конкретних українських виборів все ще часто стають несподіваними для науковців та політиків. Також із розгортанням демократичних трансформацій регіони стають активнішими суб'єктами політичного життя. Через історичні особливості формування території сучасної України, багатовікове входження окремих її частин до різних цивілізаційних спільнот, виборчий процес щоразу перетворюється на міжрегіональну конкуренцію, а іноді навіть на антагоністичну боротьбу. Ці суперечності охоплюють не лише політичну еліту, але й спускаються на рівень масової свідомості, на якому закономірні соціокультурні відмінності між жителями Заходу і Сходу, Півночі та Півдня невиправдано гіперболізують. Отже, проблемна ситуація полягає в суперечності між завданням проведення всебічного аналізу електоральної культури як соціального явища, встановлення її регіональних рис і недостатньою розробленістю даного напрямку в науковій літературі.

Цена:100 грн

Курсова Номер работы: 24


Актуальність теми. Своєрідність соціології як самостійної науки серед інших суспільних наук знаходить своє вираження в тому, що вона вивчає суспільство, його функціонування і розвиток під специфічним кутом зору — крізь призму соціальних явищ, процесів, відносин, що складають основний зміст соціальної реальності — соціуму як об'єкта соціології. Для того, щоб правильно усвідомити суть і значення цього вихідного методологічного положення, необхідно насамперед з'ясувати, що таке соціальне, соціальні явища, відносини і процеси.
Соціологія, в протилежність спеціальним наукам, вивчає не ті або інші соціальні явища, окремі спеціальні сторони або ряди суспільних явищ, а вивчає найбільш загальні родові їх властивості, які не вивчаються ні однієї з них. Соціологія – це наука, в центрі уваги якої знаходяться соціальні спільності, їх генезис, взаємодія і тенденція розвитку. Кожне з визначень має раціональне зерно.
Сучасна соціологія ставить метою: допомогти людям розібратися самим у складних проблемах життя. Адже соціологія – це розуміння суспільства. Люди, що створюють суспільство, в якому живуть, безсумнівно, мають можливість змінити його, перетворити, але колись пізнавши.
У процесі функціонування спільнот формується безліч різних соціальних зв’язків. Нерідко вони сприймаються як щось тимчасове, випадкове. Та насправді всі вони зумовлені суспільними зв’язками, відносинами, що характеризуються загальністю, необхідністю та повторюваністю. Ці зв’язки називають законами.
Соціальні закони визначають відносини між різними індивідами та спільнотами, виявляючись в їх діяльності. Це — відносини між народами, націями, класами, соціально-демографічними і соціально-професійними групами, містом і селом, суспільством і соціальною організацією, суспільством і трудовим колективом, суспільством і родиною, суспільством та особистістю.

Цена:100 грн

Курсова Номер работы: 2


Курсова робота виконана на 35 сторінок,

використано 25 джерел,

вказано 28 послань,

вступ - на 2 сторінки

висновки - на 2 сторінки

робота виконана на україській мові

Цена:200 грн

Курсова Номер работы: 8


Актуальність теми. Актуальність питання становлення в Україні середнього класу зумовлена низкою політичних, соціальних і економічних обставин. Із вирішенням цього питання пов'язують успішність загальноцивілізаційних перетворень, науково-технічного прогресу, інно¬ваційного розвитку економіки та соціально-політичної стабільності українського суспільства. Основою соціальної стабільності в сучасному світі є потужний і численний середній клас.
Середній клас — група людей, що має стійкі доходи, достатні для задоволення широкого кола матеріальних і соціальних потреб. До середнього класу, як правило, відносять таких людей, які мають високий рівень освіти і кваліфікації, і що займають в суспільстві проміжне становище: між багатою невеликою частиною і значною - низькооплачуваною частинами населення.
У більшості країн з розвиненою економікою чисельність середнього класу дорівнює близько 60 % населення.
Як основний платник податків середній клас формує державний та місцеві бюджети, визначає споживчу поведінку населення і параметри внутрішнього ринку, через накопичення та участь у різноманітних системах страхування забезпечує інвестиційний потенціал, завдяки домінуванню в громадських і політичних організаціях визначає поведінку електорату та моральні стандарти суспільства, через участь у виборчому процесі виконує функції носія демократії та політичних свобод.

Цена:100 грн

Курсова Номер работы: 25


Мета і завдання дослідження. Метою написання курсової роботи є дослідження та аналіз права як соціальне явище. Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні завдання:
1) охарактеризувати поняття права як соціальне явище та його структуру;
2) дати характеристику системі суб'єктів права та їх соціальні властивості;
3) проаналізувати соціальну характеристику суб'єктів права;
4) проаналізувати і дати характеристику соціальна обумовленість та цінність права;
5) розкрити соціальний механізм дії права. Соціальні функції права;
6) охарактеризувати прогнозування у праві;
7) після закінчення курсової роботи зробити висновки з досліджуваної теми.
Об'єкт і предмет дослідження. Об'єктом дослідження є суспільні відносини, які є частинною політико-юридичної науки. Предмет дослідження – право як соціальне явище.
Методологія дослідження. У процесі роботи були використані наступні методи: теоретичний аналіз літератури; синтез поняття теорії держави і права в системі юриспруденції систематизація та узагальнення; порівняльний.
У даному дослідженні ми звернемося до робіт таких авторів: М.І. Абдулаєв, С.С. Алексєєв, В.К. Бабаєв, Ю.А. Ведерников, А.Б. Венгеров, А.Ф. Вишневський, О.В. Зайчук, О.С. Йоффе, М.С. Кельман, В.М. Кириченко, М.М. Крестовська, В.В. Молдован, В.С. Нерсесянц, Ю.М. Оборотов, О.Ф. Скакун, В.В. Сухонос, В.Є. Теліпко, С.М. Тимченко, М.Д. Шаргородський та ін, праці яких зачіпають вивчення теорії держави і права в системі юриспруденції.
Структура роботи. У відповідності зі специфікою поставлених цілей і завдань курсова робота має наступну структуру: вступ, розділи, підрозділи, висновки, список використаної літератури та джерел (30 найменувань).

Цена:100 грн