+38 (098) 860-88-85

Курсовая работа - больше не ваша забота!


← Вернуться назад
Курсовая Номер работы: 12


Курсовая работа Государственная власть

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

1. Конституція України. Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня, 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – № 30. – ст.141
2. Актуальні проблеми теорії держави та права : [навчальний посібник] ; за заг. ред. Є.О. Гіди. — К. : ФОП О. С. Ліпкан, 2010. — 322 с.
3. Боярська З. І. Історія держави і права України: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ, 2011. — 280 с.
4. Ведєрніков Ю.А., Папірна А.В. Теорія держави і права: Навч. посіб. — К.: Знання, 2008. — 333 с.
5. Гришко О. М. Теорія держави і права [Текст] : практикум / О. М. Гришко, В. І. Риндюк, Ю. М. Рижук ; за заг. ред. д-ра політ. наук, проф. Ф. П. Шульженка ; Держ. вищ. навч. закл. «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – К. : КНЕУ, 2013. – 308 с.
6. Загальна теорія держави і права: підручник / Цвік М.В., Петришин О.В., ред. – Х. : Право, 2011. – 584 с.
7. Кириченко В. М., Куракін О. М. Теорія держави і права: модульний курс: Навч. посіб. — К.: Центр учбової літератури, 2010. — 264 с.
8. Крестовская Н.Н., Оборотов Ю.Н., Крыжановский А.Ф., Матвеева Л.Г. Теория государства и права. государственный экзамен. Издание четвертое — Х.: «Одиссей», 2012.— 256 с.
9. Ладиченко В. В. Гуманістичні основи організації державної влади: Автореф. дис... д-ра юрид. наук. — К., 2008. — 41 с.
10. Мала енциклопедія теорії держави і права / за заг. ред. Ю. Л. Бошицького; НАН України, Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. - К. : Вид-во Європ. ун-ту, 2010. – 367 с.
11. Малютін І. Природний феномен державної влади / І. Малютін // Віче. – 2012. – №4.
12. Машков А., Проблеми теорії держави і права. Основи:Курс лекцій – К.: К.І.С., 2008. – 470 с.
13. Основи держави і права України: Підручник / За ред. проф. В.Л. Ортинського, проф. В.К. Грищука, М.А. Мацька. — К.: Знання, 2008. — 583 с.
14. Основи права [Текст]: навч. посіб. для студентів ВНЗ / [М. О. Філіппських та ін.] ; за ред. канд. юрид. наук О. Ю. Дубинського ; Нац. ун-т кораблебудування ім. адмірала Макарова, Б-ка каф. правознавства. – Миколаїв : НУК, 2013. – 204 с.
15. Пендюра М.М. Теорія держави і права [Текст] : навч. посіб. / М. М. Пендюра. – Вид. 3-є, допов. і переробл. . – К. : О. С. Ліпкан [вид.], 2013. – 302 с.
16. Поліщук М.С. Правознавство [Текст] : навч. посіб. для студентів неюрид. спец. ВНЗ / М. С. Поліщук, М. І. Логвиненко. – Харків : Право, 2014. – 106 с.
17. Сидоренко М. Й. Теорія держави і права (курс лекцій) [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / М. Й. Сидоренко. – Вид. 2-ге, переробл. і допов. – К. : Ун-т «Україна», 2013. – 197 с.
18. Скакун О. Ф. Теорія права і держави [Текст] : підручник / О. Ф. Скакун. – Вид. 4-те, допов. і переробл. – К. : Правова єдність, 2013. – 524 с.
19. Теліпко В.Е. Загальна теорія держави і права. Навч. посіб. — К.: Центр учбової літератури, 2009. — 576 с.
20. Теорія держави і права [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / кер. авт. кол. – канд. юрид. наук, доц. Ю. А. Ведєрніков [та ін.] ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ, Ун-т сучас. знань. – Д. : Ліра, 2013. – 383 с.
21. Теорія держави і права [Текст] : підручник / [Петришин О. В. та ін.] ; за ред. д-ра юрид. наук, проф., акад. НАПрН України О. В. Петришина ; Нац. ун-т «Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого». – Х. : Право, 2014. – 366 с.
22. Теорія держави і права [Текст] : посіб. для підготов. до держ. іспитів / [Д. В. Лук’янов та ін.] ; за заг. ред. О. В. Петришина. – 2-ге вид., допов. і змін. – Х. : Право, 2013. – 202 с.
23. Теорія держави і права: навч. посіб./ Бостан С. К., Гусарєв С. Д.,. Пархоменко Н. М. та ін.- К.: ВЦ "Академія", 2013. – 348 с.
24. Тимченко С. М., Удовика Л. Г. Теорія держави і права. Практикум для студентів юридичних спеціальностей. — К.: Центр учбової літератури, 2008. — 248 с.
25. Фрицький Ю. О. Теоретичні засади державної влади: Автореф. дис... д-ра юрид. наук. — К., 2009. — 38 с.

Цена:200 грн. Купить работу ← Вернуться назад