+38 (098) 860-88-85

Курсовая работа - больше не ваша забота!


← Вернуться назад
Курсовая Номер работы: 7       

   СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ

 

 1. Конституція України: прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 черв. 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1996. — № 30. — С. 141.
 2. Кодекс адміністративного судочинства України // Офіційний вісник України. — 2005. — №32. — С 1918.
 3. Кодекс адміністративного судочинства України: наук.-практ. комент. / за ред. С. В. Ківалова, О. І. Харитонової. — X.: Одіссей, 2005.
 4. Кодекс адміністративного судочинства України: наук.-практ. комент. / за заг. ред. Р. О. Куйбіда ; Центр політико-правових реформ. — К.: Юстініан, 2009.
 5. Административное право и процесс: полный курс /Ю.А. Тихомиров. – М.: 2001. – 652 с.
 6. Адміністративна юстиція. Адміністративне судочинство: навч. посіб. / Т. О. Коломоєць, Г. Ю. Гулєвська, Р. В. Сінєльнік, І. О. Сквірський; за заг. ред. Т. О. Коломоєць, Г. Ю. Гулєвської. - К.: Істина, 2007. – 152 с.
 7. Адміністративна юстиція: європейський досвід і пропозиції для України / Авт.-упоряд.: І.Б. Коліушко, Р.О. Куйбіда. - К., 2003. – 536 с.
 8. Адміністративне право : навч. посіб. / Ю. П. Битяк, В. В. Зуй, В. М. Гаращук та ін. – Х. : Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого», 2012. – 160 с.
 9. Адміністративний процес України: навч. посіб. / АТКомзюк, В. МБевзенкоР.СМельник; Харк. нац. ун-т внутр. справ. — К.: Прецедент, 2007. — 531 с.
 10. Бандурка О.М., Тищенко М.М. Адміністративний процесПідручник — К.: Літера ЛТД, 2002. — 287 с.
 11. Бречко А.В. Адміністративний позов як форма захисту прав, свобод та інтересів у сфері публічно-правових відносин. / А.В. Бречко. // Актуальні проблеми державного управління. – 2009. - №2.
 12. Великий енциклопедичний юридичний словник: А-Я / ред. Ю.С. Шемшученка. – К. : Юрид. думка, 2007. – 990 с.
 13. Голосніченко І. П. Адміністративний процес: навч. посіб. /1. П. Голосніченко, М. Ф. Стахурський. - К.: ГАН, 2003. – 256 с.
 14. Демський  Е.Ф. Адміністративне процесуальне право України:  навч. посіб. / Е.Ф. Демський. — К.: Юрінком Iнтер, 2008. — 496 с.
 15. Державне управління проблеми адміністративно-правової теорії та практики / За заг. ред. В.Б.Авер’янова. – К.: Факт, 2003. – 384 с.
 16. Задирака Н.Ю. Адміністративний позов: історія та сучасне розуміння. / Н.Ю. Задирака. // Право та управління. – 2011. - №3. – С. 74-78.
 17. Картузова І. О. Адміністративно-процедурне право: навч.-метод. посіб. / I. О. Картузова, А. Ю. Осадчий. - О. : Юрид. літ., 2008. – 288 с.
 18. Кузьменко О. В Адміністративно-процесуальне право України: підручник / О. В. Кузьменко, Т. О. Гуржій; за заг. ред. О. В. Кузьменко . - К.: Атіка, 2007. – 416 с.
 19. Миколенко О.І. Адміністративний процес та адміністративна відповідальність в Україні: навч. посіб. / О. І. Миколенко. - X.: Одіссей, 2010. – 368 с.
 20.  Основи адміністративного судочинства та адміністративного права : навч. посіб. / за заг. ред. Александрової Н.В., Куйбіди Р. О ; МОН України, Центр політико-правових реформ. – Вид. 2-е, допов. і перероб. – К.: КНТ, 2009. – 247 с.
 21.  Основи адміністративної юстиції та адміністративного права: Навч. посіб. / Ред.: Н.В. Александрова, І.Б. Коліушко. – К., 2006.
 22. Педько Ю.С. Адміністративний позов і предмет захисту в адміністративному судочинстві // Часопис Київського університету права. — 2009. — № 4. — С. 151-157.
 23. Перепелюк В. Г. Адміністративний процес. Загальна частина: навч. посіб. / В.Г. Перепелюк. - Чернівці: Рута, 2003. – 367 с.
 24.  Попова Ю.А. Административное судопроизводство в системе судов общей юрисдикции // Государство и право. – 2002. - № 5.
 25. Янюк Н. Щодо адміністративного судочинства: адміністративний позов чи адміністративна скарга // Право України. — 2003. — № 8. — С 52-55.
Цена:150 грн. Купить работу ← Вернуться назад