+38 (098) 860-88-85

Курсовая работа - больше не ваша забота!


Поиск


Курсовая Номер работы: 7


ЗМІСТ

Стор.

ВСТУП ………………………………………………………………………………….3

РОЗДІЛ 1. Суть та значення позову в адміністративному процесуальному праві ..5 

1.1 Поняття та функції позову ………………………………………………………...5 
1.2 Співвідношення понять «позов» і «позовна заява» ……………………………10

РОЗДІЛ 2. Елементи адміністративного позову ……………………………………12 
2.1 Предмет та підстава позову ……………………………………………………...12 
2.2 Зміст позову ………………………………………………………………………15

РОЗДІЛ 3. Види позовів в адміністративному судочинстві ……………………….18 

ВИСНОВОК …………………………………………………………………………..24 
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ ……………………….26

Цена:150 грн

Курсовая Номер работы: 12


Курсовая работа Государственная власть

ЗМІСТ

ВСТУП ………………………………………………………………………………3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ………………………………………………………………………………5
1.1. Історичні витоки виникнення та розвитку державної влади ………………...5
1.2. Поняття державної влади. Особливості співвідношення державної та політичної влади …………………………………………………………………….9
Висновки до розділу 1 ……………………………………………………………..11

РОЗДІЛ 2. СИСТЕМА ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ ……13
2.1. Поняття системи та особливості її функціонування в Україні …………….13
2.2. Президент України як глава держави ………………………………………..18
2.3. Законодавча влада …………………………………………………………….20
2.4. Виконавча влада ………………………………………………………………21
2.5. Судова влада …………………………………………………………………..23
Висновки до розділу 2 ……………………………………………………………..26

ВИСНОВКИ ……………………………………………………………………….28
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ………………………………………31

Цена:200 грн

Курсовая Номер работы: 11


Курсовая работа Государство в политической системе общества

ЗМІСТ

ВСТУП ………………………………………………………………………………3

РОЗДІЛ 1. ЗМІСТ І СПІВВІДНОШЕННЯ ПОНЯТЬ “ВЛАДА”, “ПОЛІТИЧНА ВЛАДА”, “ДЕРЖАВНА ВЛАДА”……………………………..3
1.1. Поняття “влада”, “політична влада”, “державна влада”, їх зміст і співвідношення ……………………………………………………………………...5
1.2. Соціальна влада та її різновиди ………………………………………………..7
1.3. Поняття суспільства та його структура. Поняття та ознаки громадянського суспільства …………………………………………………………………………..8
Висновки до розділу 1 ……………………………………………………………..13

РОЗДІЛ 2. ПОЛІТИЧНА СИСТЕМА СУСПІЛЬСТВА ……………………..15
2.1. Поняття політичної системи суспільства ……………………………………15
2.2. Особливості суб‘єктів політичної системи суспільства в умовах різноманітних суспільно-економічних формацій ………………………………..17
Висновки до розділу 2 ……………………………………………………………..21

РОЗДІЛ 3. ОСОБЛИВОСТІ ПОЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ …………………………………………………………………………...22
3.1. Місце і роль держави у політичній системі суспільства …………………...22
3.2. Форми взаємодії держави з іншими суб’єктами політичної системи суспільства …………………………………………………………………………23
3.3. Майбутнє політичної системи України ……………………………………...25
Висновки до розділу 3 ……………………………………………………………..28

ВИСНОВКИ ……………………………………………………………………….29
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ………………………………………31

Цена:150 грн

Курсовая Номер работы: 1


кратко

Цена:150 грн

Курсовая Номер работы: 22


В Украине беспризорность множество раз менялась как количественно, так и качественно. Было потрачено много сил и средств, однако чаще всего подход к решению проблемы был направлен на устранение последствий, но не причин.
С самого начала отсутствие четкой государственной системы и поддержки общественных начинаний, негибкость установленных институтов при изменении ситуации, постоянные задержки с принятием решений, а также углубляя кризис семьи так и позволили решить проблему беспризорности. Не сумев преодолеть негативные последствия внутренней социальной и семейной политики, государство находит выход в устранении беспризорных детей из самых заметных мест.
Профилактика детской беспризорности представляет собой довольно сложную задачу, решение которой во многих аспектах зависит от поставленных целей и выбранных средств их реализации. Мировая и отечественная практика свидетельствуют о существовании различных подходов относительно решения проблемы беспризорности несовершеннолетних.

Цена:120 грн

Курсовая Номер работы: 23


Актуальність теми. Після проголошення незалежності України в 1991 р. перед молодою державою постало кілька надзвичайно складних завдань, ключовими з яких були демократизація політичної системи та формування єдиної політичної нації. Універсальним інструментом для їх вирішення по праву вважають вільні вибори: не лише в значенні чітко регламентованої формальної сукупності електоральних процедур, а як механізм представницької демократії та трансформації думки більшості громадян у реальні політичні дії. Розвиваючись у рамках політичної культури, електоральна культура формується з початком переходу від тоталітаризму до демократії в перебігу проведення перших вільних виборів. На пострадянському просторі ці процеси, а разом з ними й регулярне вивчення виборчої проблематики, розпочато з кінця 80-х рр. XX століття. У зв'язку з цим у соціально-гуманітарному знанні виникає протиріччя: з одного боку, накопичено чималий евристичний потенціал дослідження політичної культури у суспільствах різного типа, з іншого – результати конкретних українських виборів все ще часто стають несподіваними для науковців та політиків. Також із розгортанням демократичних трансформацій регіони стають активнішими суб'єктами політичного життя. Через історичні особливості формування території сучасної України, багатовікове входження окремих її частин до різних цивілізаційних спільнот, виборчий процес щоразу перетворюється на міжрегіональну конкуренцію, а іноді навіть на антагоністичну боротьбу. Ці суперечності охоплюють не лише політичну еліту, але й спускаються на рівень масової свідомості, на якому закономірні соціокультурні відмінності між жителями Заходу і Сходу, Півночі та Півдня невиправдано гіперболізують. Отже, проблемна ситуація полягає в суперечності між завданням проведення всебічного аналізу електоральної культури як соціального явища, встановлення її регіональних рис і недостатньою розробленістю даного напрямку в науковій літературі.

Цена:100 грн

Курсовая Номер работы: 24


Актуальность темы. Своеобразие социологии как самостоятельной науки среди других общественных наук находит свое выражение в том, что она изучает общество, его функционирование и развитие под специфическим углом зрения - сквозь призму социальных явлений, процессов, отношений, составляющих основное содержание социальной реальности - социума как объекта социологии. Для того, чтобы правильно понять суть и значение этого выходного методологического положения, необходимо прежде всего выяснить, что такое социальное, социальные явления, отношения и процессы.
Социология, в противоположность специальным наукам, изучает не те или иные социальные явления, отдельные специальные стороны или ряды общественных явлений, а изучает наиболее общие родовые их свойства, которые не изучаются ни одной из них. Социология - это наука, в центре внимания которой находятся социальные общности, их генезис, взаимодействие и тенденция развития. Каждое из определений имеет рациональное зерно.
Современная социология ставит целью: помочь людям разобраться самим в сложных проблемах жизни. Ведь социология - это понимание общества. Люди, создающие общество, в котором живут, несомненно, имеют возможность изменить его, преобразовать, но прежде познав.
В процессе функционирования сообществ формируется множество различных социальных связей. Нередко они воспринимаются как нечто временное, случайное. Но в действительности все они обусловлены общественными связями, отношениями, характеризующихся всеобщностью, необходимостью и повторяемостью. Эти связи называют законами.
Социальные законы определяют отношения между различными индивидами и сообществами, проявляясь в их деятельности. Это - отношения между народами, нациями, классами, социально-демографическими и социально-профессиональным группам, городом и деревней, обществом и социальной организацией, обществом и трудовым коллективом, обществом и семьей, обществом и личностью.

Цена:100 грн

Курсовая Номер работы: 2


Курсовая работа выполнена на 35 страниц,

использовано 25 источников,

указано 28 сносок,

введение - на 2 страницы

заключение - на 2 страницы 

работа выполнена на украинском языке

Цена:200 грн

Курсовая Номер работы: 4


Целью данной работы является анализ категории смягчающих и отягчающих обстоятельств, выявление их правовой природы, определение влияния на назначение наказания. Достижение этой цели обеспечивается решением следующих задач:

 - выявление сущности и правовой природы смягчающих и отягчающих обстоятельств;

 - определение понятия смягчающих и отягчающих обстоятельств;

 - выявлением соотношения специальных (квалифицирующих и привилегирующих) обстоятельств – признаков со смягчающими и отягчающими обстоятельствами;

 Объект и предмет исследования. Объектом данной работы является категория смягчающих и отягчающих обстоятельств в уголовном праве.

 Предмет исследования – нормы уголовного права, регламентирующие порядок учета смягчающих и отягчающих обстоятельств при назначении наказания.

Цена:200 грн

Курсовая Номер работы: 8


Актуальность темы. Актуальность вопроса становления в Украине среднего класса обусловлена ​​рядом политических, социальных и экономических обстоятельств. С решением этого вопроса связывают успешность общецивилизационных преобразований, научно-технического прогресса, инно¬вацийного развития экономики и социально-политической стабильности украинского общества. Основой социальной стабильности в современном мире является мощный и многочисленный средний класс.
Средний класс - группа людей, имеющая устойчивые доходы, достаточные для удовлетворения широкого круга материальных и социальных потребностей. К среднему классу, как правило, относят людей, которые имеют высокий уровень образования и квалификации и занимающих в обществе промежуточное положение: между богатой небольшой частью и значительной - низкооплачиваемой частями населения.
В большинстве стран с развитой экономикой численность среднего класса составляет около 60% населения.
Как основной налогоплательщик средний класс формирует государственный и местные бюджеты, определяет потребительское поведение населения и параметры внутреннего рынка, из-за накопления и участие в различных системах страхования обеспечивает инвестиционный потенциал, благодаря доминированию в общественных и политических организациях определяет поведение электората и моральные стандарты общества, участием в избирательном процессе выполняет функции носителя демократии и политических свобод.

Цена:100 грн

Курсовая Номер работы: 25


Цель и задачи исследования. Целью написания курсовой работы является исследование и анализ права как социальное явление. Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
1) охарактеризовать понятие права как социальное явление и его структуру;
2) дать характеристику системе субъектов права и их социальные свойства;
3) проанализировать социальную характеристику субъектов права;
4) проанализировать и дать характеристику социальная обусловленность и ценность права;
5) раскрыть социальный механизм действия права. Социальные функции права;
6) охарактеризовать прогнозирования в праве;
7) после окончания курсовой работы сделать выводы по исследуемой теме.
Объект и предмет исследования. Объектом исследования являются общественные отношения, которые являются частной политико-юридической науки. Предмет исследования - право как социальное явление.
Методология исследования. В процессе работы были использованы следующие методы: теоретический анализ литературы; синтез понятия теории государства и права в системе юриспруденции систематизация и обобщение; сравнительный.
В данном исследовании мы обратимся к работам таких авторов: М.И. Абдулаев, С.С. Алексеев, В.К. Бабаев, Ю. Ведерников, А.Б. Венгеров, А.Ф. Вишневский, О.В. Зайчук, А.С. Иоффе, М.С. Кельман, В.М. Кириченко, М.М. Крестовская, В.В. Молдаване, В.С. Нерсесянц, Ю.М. Оборотов, А.Ф. Скакун, В.В. Сухонос, В.Е. Телипко, С.М. Тимченко, М.Д. Шаргородский и др, труды которых затрагивают изучения теории государства и права в системе юриспруденции.
Структура работы. В соответствии со спецификой поставленных целей и задач курсовая работа имеет следующую структуру: введение, разделы, подразделы, выводы, список использованной литературы и источников (30 наименований).

Цена:100 грн

Курсовая Номер работы: 6


Актуальность темы исследования. В современном, постоянно развивающемся мире, происходят изменения самых различных сфер деятельности, результатом чего становится постоянное увеличение спектра предлагаемых товаров и услуг. В рамках возрастающей конкуренции, организации все чаще уделяют внимание формированию положительного имиджа. Его информативность, активность, динамичность и функциональность, позволяют достигать поставленных целей, эффективно решать личные и профессиональные задачи, делать более успешной деятельность организации на рынке.
Долгое время компании не заботились о своем имидже, ставя на первое место среди целей рекламных компаний сбыт продукции и считая, что бизнес существует только для того, чтобы приносить прибыль. Сейчас говорят, что имидж можно определить как одну из основных причин победы или поражения в бизнесе и общественной жизни. Сегодня особое значение для крупных и хорошо известных организаций имеет имидж. Такие организации – на виду общественности и в центре внимания СМИ. Поэтому крупные организации постоянно работают с общественным мнением, используя как собственные подразделения PR, так и привлекая внешние агентства. Любая крупная и влиятельная организация должна заслужить доверие общества, иными словами, иметь положительный имидж.
Рост конкуренции на рынке товаров и услуг давно уже заставил руководство фирм и компаний задумываться о том, как они воспринимаются обществом. Сегодня ни для кого не секрет, что создание позитивного имиджа помогает покупателю воспринимать деятельность организации, или товар, который производит фирма как нечто отличное от других аналогичных продуктов.

Цена:100 грн